DOSTĘP DO TREŚCI SERWISU

Otwarty dostęp dla wszystkich użytkowników

Celem terapii inhalacyjnej, poza elementami rehabilitacji układu oddechowego, jest przede wszystkim dostarczenie konkretnej, ściśle określonej dawki leku do konkretnego, ściśle określonego obszaru dróg oddechowych.

Inicjatorem terapii jest z reguły uprawniony personel medyczny, jednak – paradoksalnie – osoba ordynująca leczenie niemal nigdy nie prowadzi go osobiście, cedując obowiązki poprawnego wykonania zabiegu na chorego lub jego opiekuna.

Ważna dla obu stron jest zatem możliwość porozumiewania się  jednym językiem i jednakowego rozumienia zjawisk warunkujących skuteczne leczenie. Z tej perspektywy serwis daje szansę, by lekarz specjalista, rodzic inhalowanego dziecka, pielęgniarka czy lekarz pierwszego kontaktu dysponowali pewną wspólną płaszczyzną odniesienia.

Sposób selekcji treści zastrzeżonych

Otwarty dostęp do serwisu pociąga za sobą konieczność selekcji treści wynikającą z  aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W licznych przypadkach ogólna charakterystyka zagadnień oraz sposób ich prezentacji podporządkowana jest wspomnianym wymogom, co należy mieć na uwadze szczególnie przy korzystaniu z działów serwisu odnoszących się do farmakologii i rynku urządzeń inhalacyjnych. Prezentacja materiałów w tych działach z założenia pozostaje na pewnym poziomie abstrakcji, jednak w wielu sytuacjach możliwe było wskazanie sposobów dotarcia do danych bardziej szczegółowych.

 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel Serwisu aerozoloterapia.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą, w tym za jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu komputerowym lub też innym mieniu użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego, przeglądania jego stron bądź z pobierania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

2. Właściciel Serwisu aerozoloterapia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych. W szczególności Właściciel Serwisu aerozoloterapia.pl nie bierze odpowiedzialności za dokładność, kompletność i zupełność informacji zawartych w Serwisie.

3. Właściciel Serwisu aerozoloterapia.pl  gwarantuje bezpieczeństwo informacjom do niego przesyłanym za pośrednictwem narzędzi dostawcy hostingu home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z wykorzystaniem usług szyfrowania ssl i skanera treści niepożądanych SiteLock. Wszelkie transmisje tego rodzaju są jednak  dokonywane na ryzyko osoby korzystającej z treści Serwisu.

4. Właściciel Serwisu aerozoloterapia.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się w Serwisie. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika.

SPONSOREM SERWISÓW JEST

© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL