Jak, gdzie i dlaczego tracimy dawkę

Ustalenie dawki nominalnej

wybierz lek

lekwybrany

ustal objętość leku

0,5 ml    8,0 ml

lekwybrany

Dawka nominalna (DN) jest iloczynem objętości stosowanego leku (LV) i jego stężenia (DPC).

Ustalenie dawki emitowanej

ustal objętość przestrzeni martwej

0,1 ml    2,0 ml

kuku

emisja roztworu

gugu

dawka emitowana

kiki

Dawka emitowana (DE)  jest mniejsza od nominalnej z powodu strat leku pozostającego w przestrzeni martwej nebulizatora (NRV).

Realna objętość możliwa do wyemitowania (RLV) jest różnicą pierwotnej objętości leku (LV) i objętości przestrzeni martwej (NRV).

Ustalenie dawki dostarczanej etap 1

określ udział fazy wdechu w cyklu oddechowym

20%    70%

dawka dostarczana (etap 1)

kiki

Dawka dostarczana (1) (DD1)  jest ściśle i wprost proporcjonalna do udziału fazy wdechu (IP) w całym cyklu oddechowym (RCT).

Każda objętość aerozolu wyprodukowana w trakcie wydechu jest bezpowrotnie tracona.

Ustalenie dawki dostarczanej etap 2

produkcja aerozolu

mniej    więcej

objętość oddechowa

mniejsza    większa

dawka dostarczana (etap 2)

kom

Dawka dostarczana (2) (DD2)  może niekiedy ulegać dalszemu obniżeniu.

Dzieje się tak, kiedy objętość oddechowa (TV) jest mniejsza niż objętość  wytworzonego aerozolu.

Ustalenie dawki deponowanej

ustaw MMAD aerozolu

mniejsza    większa

ustaw GSD aerozolu

większe    mniejsze

dawka deponowana

nn

Dawka dostarczana (2) (DD2)  może niekiedy ulegać dalszemu obniżeniu.

Dzieje się tak, kiedy objętość oddechowa (TV) jest mniejsza niż objętość  wytworzonego aerozolu.

SYMULACJA ROZBIEŻNOŚCI DAWEK: NOMINALNEJ I DEPONOWANEJ