Kalkulator dla spektrum i przekształceń dawek : dawka nominalna ⇒ dawka emitowana ⇒ dawka dostarczana ⇒ dawka deponowana. ➁ Kalkulator leków dawkowanych w mikrogramach (dawka nominalna ⇒ dawka deponowana). ➂ Kalkulator leków dawkowanych w miligramach (dawka nominalna ⇒ dawka deponowana) . ➃ Kalkulator „odwrotny” (dawka deponowana ⇒ dawka nominalna). ➄ DROPS i DROPS/SALB – kalkulatory do wyliczania dawki składników Berodualu i Iprixonu (dawka nominalna ⇒ dawka deponowana). ➅ Tabele dawkowania dedykowane dla „Rankingu inhalatorów”. ➆ Tabela dawkowania uniwersalna. ➇  Uwagi i zastrzeżenia.  ▷

Nadrzędną ideą szacowania dawek jest uwzględnienie kontekstu, w którym zlecana jest dawka leku. Kontekst ten stanowią: cechy osobnicze (wiek, objętość oddechowa, rytm oddychania),  aktualny chwilowy stan  chorego (nasilona duszność, remisja obturacji), stosowany lek (objętość, stężenie) oraz stosowany sprzęt (objętość produkcji, cechy konstrukcyjne generujące straty, jakość tworzonego aerozolu).

Piecuszek

Kalkulator pomocny w tworzeniu roztworu o temperaturze 37°C przez dodanie do zimnego leku wyliczonej objętości 0,9% NaCl o temperaturze 70°C.

Porada, jak stworzyć łaźnię wodną o temperaturze 70°C do ogrzewania ampułek z solą.

Referencje do sposbu obliczeń.

Dmuszek

Kalkulator "porównywarka" normy PEFR z wynikiem odczytanym z pikflometru. Stworzony w czasie pandemii COVID-19 celem ułatwienia interpretacji objawu duszności.

Flutek Pro

Kalkulator "porównywarka" dawek i biodostępności flutikazonu vs. budezonidu.

• Dla dawki nominalnej obu leków oszacowuje spektrum dawek: emitowanych, dostarczanych i deponowanych.

• Podaje masę leku w µg zgodnie z biodostępnością z obszaru depozycji frakcji drobnej FPF oraz frakcji CPF.

Flutek

Wersja prostego kalkulatora dedykowana dla flutikazonu:

• dla dawki nominalnej oszacowuje spektrum dawek: emitowanej, dostarczanej i deponowanej w GDO i DDO.

• Blokada njawyższego stężenia dla wieku niższego niz okreslony w ChPL.

Kalkulator dawkowania budezonidu (objętość- > dawki)

Wersja prostego kalkulatora dedykowana dla budezonidu

dla dawki nominalnej oszacowuje spektrum dawek:

• emitowanej
• dostarczanej
• deponowanej w DDO.

Kalkulator dawkowania z inhalatorów siateczkowych INTEC

• Najnowsza (2019r) responsywna wersja kalkulatora dawkowania
• Algorytm wykorzystujący dane polskich badań dla wszystkich uwzględnionych leków
• Obsługa leków dostępnych do nebulizacji z listy rozwijanej
• Obsługa dawkowania dla górnych i dolnych dróg oddechowych
• Dwa tryby obliczeń dla standardowej kalkulacji dawek
• Trzy tryby obliczeń dla kalkulacji "wstecznej"

Edukacyjny kalkulator dawkowania dla Iprixonu

• Obsługa wszystkich kluczowych dla nebulizacji zmiennych
• Graficzne obrazowanie zmian składu roztworu przy rozcieńczaniu leku
• Obsługa strat z nieszczelności maseczki
• Prezentacja dawek dla obu komponentów leku

Edukacyjny kalkulator dawkowania Berodualu

• Obsługa wszystkich kluczowych dla nebulizacji zmiennych
• Graficzne obrazowanie zmian składu roztworu przy rozcieńczaniu leku
• Obsługa strat z nieszczelności maseczki
• Prezentacja dawek dla trzech komponentów leku, w tym benzalkonium

Kalkulator "odwrotny" dla dawki deponowanej budezonidu

Ukierunkowanie na obszar depozycji

• Obsługa zmiennych dla depozycji w górnych i dolnych drogach oddechowych.
• Alerty i powiadomienia w sytuacji krytycznych błędów nebulizacji
• Obsługa strat dla nieszczelności maski

Kalkulator "odwrotny" dla trzech klas dawek budezonidu

Ukierunkowanie na typ dawki

• Obsługa zmiennych dla depozycji w górnych i dolnych drogach oddechowych.
• Alerty i powiadomienia w sytuacji krytycznych błędów nebulizacji
• Obsługa strat dla nieszczelności maski

Uniwersalna tabele dawek budesonidu

Uniwersalne tabele dawek w µg dostarczanych na 1 minute inhalacji:

Cz 1 - dawki dostarczone w warunkach IP=40%RCT dla wydatku roztworu i stężenia leku z uwzględnieniem dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla wieku pacjenta w zakresie od 1 miesiąca do 2 roku życia.

Cz 2 - dawki dostarczone w warunkach IP=40%RCT dla wydatku roztworu i stężenia leku z uwzględnieniem dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla wieku pacjenta w zakresie od 3 do 13 roku życia.

Cz 3 - dawki dostarczone w warunkach IP=40%RCT dla wydatku roztworu i stężenia leku w warunkach  dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla dowolnego wieku pacjenta.

Generator tabel dawkowania Mukosolwanu

Uniwersalne tabele dawek w µg dostarczanych na 1 minute inhalacji:

N - dawki dostarczone w warunkach IP=40%RCT (norma) dla wydatku roztworu i stężenia leku z uwzględnieniem dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla wieku pacjenta.

U - dawki dostarczone w warunkach IP=30%RCT (duszność umiarkowana) dla wydatku roztworu i stężenia leku z uwzględnieniem dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla wieku pacjenta.

Z - dawki dostarczone w warunkach IP=20%RCT (duszność znaczna) dla wydatku roztworu i stężenia leku z uwzględnieniem dopasowania podaży aerozolu do możliwości jego poboru dla wieku pacjenta.

Kalkulator dawkowania Mukosolwanu

Pozwala na oszacowanie dawki Mukosolwanu w oparciu o algorytm uwzględniający straty w przypadku nadprodukcji aerozolu.

Kalkulator Inhalacji z Komór Inhalacyjnych

Program generuje raport zgodności objętości wybranej KI z przewidywaną objętością wdechową.

Na podstawie wieku pacjenta obliczana jest orientacyjna objętość oddechowa TV, która porównywana jest z objętością większości dostępnych na rynku komór inhalacyjnych.

Można symulować sytuacje spłycenia lub pogłębienia wdechu.

Dobór optymalny to zdolność do pobrania pełnej objętości KI w czasie pierwszego wdechu. Dopuszcza się dobór KI, która można opróżnić nie więcej niż dwoma kolejnymi wdechami.

Wsparcie optymalnego doboru Komór Inhalacyjnych

Po wprowadzeniu wieku pacjenta generowane są dwie listy Komór Inhalacyjnych:

Pierwsza lista zawiera KI zapewniające dobór optymalny, czyli zdolność do pobrania pełnej objętości KI w czasie pierwszego wdechu.

Druga lista zawiera propozycje doboru takich KI, które można opróżnić nie więcej niż dwoma kolejnymi wdechami.

Kontakt dla zainteresowanych uzyskaniem licencji na korzystanie z funkcjonalnych aplikacji:

admin@aerozoloterapia.pl

UWAGA: wartości podawane w tabelach oraz wyniki działania aplikacji są konstruktami teoretycznymi wyprowadzonymi z przesłanek niepodważalnych:

  1.  ⚠ objętość pozostająca w nebulizatorze nie może być uznawana za objętość dostarczoną (jeśli jest w nebulizatorze – nie może być jednocześnie w płucach)
  2.  ⚠ objętość aerozolu generowana w czasie trwania wydechu tracona do otoczenia nie może być uznawana za objętość dostarczoną (nie można wdychać aerozolu podczas wydychania powietrza)
  3.  ⚠ objętość aerozolu generowana w czasie wdechu tracona do otoczenia jako część nie pobierana objętością wdechową chorego nie może być uznawana za objętość dostarczoną (nie można zmieścić 300 cm3 w 200 cm3 – strata 100cm3 jest warunkiem koniecznym prawdziwości twierdzenia 200cm3 = 200cm3)

oraz przesłanki cechującej się maksymalnie wysokim prawdopodobieństwem wynikającym z obecnego stanu wiedzy:

  1. ⚠ cząsteczki aerozolu o średnicach > 5 µm w warunkach terapii inhalacyjnej niezwykle trudno penetrują do DDO

Wyniki obliczeń są zatem w swej istocie konsekwencją zastosowania elementarnych zasad logiki do opisu skonkretyzowanej sytuacji, w której wnioskowanie wynika z rzeczywistych, obiektywnych, wskazanych i zdefiniowanych relacji  między mierzalnymi parametrami. Ilustrują zatem wysoce – w granicach precyzji przetwarzanych danych – uprawdopodobniony opis efektu koincydencji cech osobniczych (wieku, ⚠objętości TV, ⚠BF),  aktualnego chwilowego stanu klinicznego (⚠ IP%RCT), stosowanego leku (⚠jego objętości i stężenia) oraz parametrów stosowanego sprzętu (⚠NRV,  LO, ⚠AOTI/TV,  ⚠FPF). Celem takiego opisu jest stworzenie szans na krytyczną ocenę konsekwencji podejmowanych decyzji terapeutycznych poprzez wskazanie potencjalnego  zróżnicowania dawek dostarczanych i deponowanych wywodzących się z identycznych dawek nominalnych.

W szczególności wyliczane dawki ⚠ nie są dawkami zalecanymi. Kalkulatory i tabele są jedynie narzędziami służącymi do dostarczenia pewnej kategorii informacji. Sposób, w jaki informacje te będą wykorzystane leży w sferze suwerennych wyborów i decyzji użytkowników.

Wyłączenie odpowiedzialności :

  1. Autor podziela w pełni tezę, w myśl której o tym, czy lek można stosować w różnych dawkach i z różną częstotliwością decyduje za każdym razem wyłącznie i jednoosobowo lekarz; w związku z powyższym:
  2. Autor ⚠nie zachęca do, ani ⚠nie sugeruje bezpośrednio i/lub pośrednio podejmowania żadnych konkretnych działań, jako wyniku uzyskania przez użytkownika wspomnianych informacji i zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za ich ewentualne konsekwencje.
  3. Autor ⚠nie zachęca do, ani ⚠nie sugeruje bezpośrednio i/lub pośrednio zaniechania działań koniecznych w wyniku uzyskania przez użytkownika wspomnianych informacji i zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za konsekwencje tychże zaniechań.
  4. Autor wyłącza odpowiedzialność za pojawienie się, oraz nie podejmuje się interpretacji ani komentowania niespójności, paradoksów oraz rażących logicznych absurdów ujawnianych na styku obiektywnej rzeczywistości i charakterystyk produktów leczniczych lub zaleceń konsensusów, w myśl których wymogi podania konkretnej i ściśle wskazanej dawki  stawiane są w sprzeczności i oderwaniu od niepodważalnych faktów wykluczających  ich literalne i precyzyjne wykonanie.