Problem doboru inhalatorów suchego proszku (DPI) w świetle unifikacji przepływów przy wdechu obciążonym oporem.

Potrzeba zastosowania leków wziewnych określana jest między innymi na postawie wyników badania spirometrycznego. W przypadku diagnostyki chorób obturacyjnych szczególnie starannie analizuje się zapis części wydechowej. Faza wdechowa zapisu w diagnozie schorzenia gra mniejszą rolę, jednakże optymalne wykorzystanie inhalatorów suchego proszku (DPI) opiera się na efektywnym wdechu pacjenta zobrazowanym w tejże części badania. Przy zachowaniu ram fizjologii wdechu, na skutek zastosowanego oporu wdechowego, znane z badania spirometrycznego wartości i kształt obwiedni ulegają istotnej zmianie. Podjęto próbę wskazania kluczowych czynników kształtujących bariery fizyczne i fizjologiczne oddychania obciążonego oporem wdechowym. Na podstawie 114 par spirogramów (wiek badanych 13-82 lat, 47 kobiet, 67 mężczyzn) zaprezentowano graficzną ilustrację zjawiska unifikacji przepływów wdechowych. Dla oporów zwężek  Ø 5,0mm, Ø 4,6mm, Ø 4,0mm i Ø 3,0mm przedstawiono, w jaki sposób wpływają one na efektywność wdychania powietrza, rozumianą jako wartość szczytowego przepływu wdechowego (PIF) oraz wartość maksymalnego przepływu wdechowego pojawiającego się w momencie odpowiadającym 50% FVC IN (MIF50). Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy typ zastosowanego oporu wdechowego dywersyfikuje stopień korelacji PIF i MIF50 z kluczowymi deskryptorami antropometrycznymi oraz parametrami spirometrycznymi opisującymi fazę wydechu nieobciążonego. Przeanalizowano korelacje obciążonych PIF i MIF50 z wartością swobodnych FEV1, FEV1%normy, PEF, PIF, MIF50, FVCEX, FVC%normy oraz  wiekiem, masą ciała i wzrostem pacjenta. Wyniki obserwacji wskazują, że efektywność wdychania powietrza mierzona PIF i MIF50 dla wdechu obciążonego oporem lepiej koreluje z wartościami bezwzględnymi FEV1 i FVCEX niż z FEV1%normy i FVC%normy. Wykazano również, że stopień korelacji jest zależny od typu zastosowanej zwężki. Dla skrajnie wąskiej, Ø 3,0mm oraz skrajnie szerokiej, Ø 5,0mm zwężki uzyskanie wysokich wartości przepływów PIF i MIF50 skorelowane jest z wysokimi wartościami deskryptorów: swobodnego PEF, PIF, MIF50 oraz wieku, masy ciała i wzrostu pacjenta, co może oznaczać, że dla losowego doboru DPI  zarówno  zbyt wysoki , jak też zbyt niski opór wdechowy mogą być niekorzystne. Dla zwężki Ø 4,6mm uzyskiwana wartość obciążonego PIF i MIF50 jest praktycznie niezależna od wieku, wzrostu i masy ciała.

Kliknij na obraz aby przejrzeć plik PDF