aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Konferencja Respiratory Drug Delivery® Europe 2017

W dniach 25-28 kwietnia 2017 r , w Antibes we Francji, odbyła się trzydniowa konferencja Respiratory Drug Delivery® Europe 2017, poświęcona innowacyjnym badaniom i współczesnym zagadnieniom terapii inhalacyjnej. Szczególnie uwypuklone zostały tematy związane z szeroko pojętą personalizacją terapii i współdziałaniu urządzeń z układem oddechowym pacjenta, zarówno w aspekcie kontroli emisji aerozolu jak i monitorowania zjawisk towarzyszących prowadzonej inhalacji.

Konferencja, współorganizowana przez RDD Online i Aptar Pharma, gościła blisko 500 delegatów z 32 krajów reprezentujących Europę, Australię, Azję, Amerykę Północną i Południową, Bliski Wschód i Afrykę Północną. Było to największe spotkanie RDD w Europie.

Polskę na konferencji reprezentował zespół, w skład którego weszli: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński1, mgr Piotr Werżanowski1 , mgr inż. Jacek Bodasiński2, dr n. med. Emil Florkiewicz3, mgr inż. Maciej Florkiewicz3.

Wystąpienia naukowe.

W wystąpieniach naukowych znajdowała odzwierciedlenie idea kontrolowanej i spersonalizowanej terapii wziewnej. Poruszane były między innymi zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń medycznych skoncentrowanych na pacjencie w taki sposób, by techniki inhalacyjne adresowanie były do konkretnych potrzeb i możliwości indywidualnego pacjenta. Kolejne prezentacje poruszały problematykę rzeczywistej skuteczności terapii w aspekcie zmiany paradygmatu i kształtu przyszłych badań klinicznych. Dyskutowany był potencjał urządzeń inhalacyjnych nadzorowanych i monitorowanych elektronicznie w celu poprawy wyników oddechowych. Te wiodące tematy w zestawieniu z dyskusją nad sposobami osiągnięcia równowagi depozytowej, nowym podejściem do opisu dynamiki aerozoli i adekwatnych zmian w zasadach projektowania produktów inhalacyjnych stawiały pytanie o zasadność utrzymania pojęcia dawki nominalnej jako wyznacznika poprawności terapii wziewnej.

Plakaty naukowe i prezentacja najnowszych technologii.

Wystawa plakatów naukowych i technologii była okazją do dyskusji z 72 wystawcami prezentującymi nowe pomysły i produkty. Polski zespół prezentował zagadnienia związane z oszacowaniem dawki leku podawanego w formie nebulizacji.

1. Calculation of the Delivered Dose in Patients Undergoing Nebulized Asthma Therapy Pirozyński M, Florkiewicz E, Bodasiński J, Florkiewicz M, Werżanowski P RDD Europe 2017. Volume 2, 2017: 269-272.

Tematyka tego plakatu skupia się wokół metodologii przeliczeń począwszy od masy leku pojmowanej jako dawka nominalna do masy leku rozumianej jako dawka zdeponowana. Kluczową rolę pełni w niej analiza istotnych czynników związanych z parametrami sprzętu, fizjologią cyklu oddechowego, patofizjologią stanów przebiegających z dusznością oraz charakterystyką fizyczną chmury aerozolu. W założeniu jest to materiał wyjściowy, ułatwiający śledzenie treści na kolejnych plakatach.

2. The Influence of Patient Breathing Patterns on Delivered Dose: Numerical Simulations Pirozyński M, Florkiewicz E, Bodasiński J, Florkiewicz M, Werżanowski P RDD Europe 2017. Volume 2, 2017: 277-282.

Znając podstawy teoretyczne i sposób kalkulacji możliwe jest prowadzenie symulacji służących do oszacowania dawek emitowanych, dostarczanych i deponowanych w różnych konfiguracjach pacjent – jednostka chorobowa i jej ciężkość – stosowany sprzęt – stosowany aerozol. Wnioski płynące z symulacji upoważniają do stwierdzenia, że zależnie od konstelacji czynników dawka dostarczania i dawka emitowana ma wartość zmienną i unikalną, prawdziwą jedynie dla konkretnej sytuacji klinicznej. Rzuca to nowe światło na zalecenia eksperckie, w których stała dawka ustalana jest a priori bez uwzględnienia opisywanych różnic. Prowadzi to do paradoksu,  w którym po pierwsze : wiadomo na pewno, że dawka przyjmowana w rzeczywistości zdecydowanie różni się od dawki hipotetycznej, po drugie: rzeczywista wartość dawki pozostaje nieznana do momentu wykonania indywidualnej symulacji zjawisk towarzyszących konkretnemu zabiegowi.

3. Comparison of Nebulization and Pressurized Metered Dose Inhaler with a Spacer in Terms of Deposited Dose: Are We Speaking the Same Language? Florkiewicz E, Pirozyński M, Bodasiński J RDD Europe 2017. Volume 2, 2017: 273-276.

Dysponując warsztatem metodologicznym i narzędziami do symulacji rzeczywistych wartości dawek dostarczanych i deponowanych w drogach oddechowych pacjenta podjęto próbę wykorzystania ich do rozwiązania problemu kalkulacji dawki dostarczanej/deponowanej za pośrednictwem dozowników pMDI z komorą inhalacyjną. Wykazaliśmy, że o ile w przypadku nebulizacji dane wyjściowe co do reguły są mierzalne i rzetelne, to w przypadku  pMDI+KI ani producenci dozowników ciśnieniowych, ani producenci komór inhalacyjnych nie podają żadnych parametrów technicznych ani charakterystyk urządzeń mogących posłużyć jako rzetelny materiał wyjściowy do oszacowania efektywności dawkowania. Poza kontrastem między zobiektywizowaną a spekulatywną techniką dostarczania leku w formie aerozolu wykazaliśmy różnice w rzeczywistej efektywności leczenia przy przyjętych danych wstępnych. W konkluzji stwierdzamy, że intensywne, bezrefleksyjne propagowanie techniki pMDI+KI jako „metody z wyboru” dramatycznie zawęża horyzont kliniczny. Starcy i niemowlęta, osoby z ciężką dusznością i osoby stosujące leki w okresie remisji, komory o objętości rzędu 100ml i komory o objętości powyżej 700ml – tracą wobec takiego podejścia swoją podmiotowość jako kardynalne czynniki różnicujące efektywność terapii.  Naszym  zdaniem metodę pMDI+KI należy pieczołowicie dostrajać do potrzeb i możliwości pacjenta, w czym pomocne mogą być narzędzia wspomagające kalkulację dawek. Jest to realistyczna alternatywa wobec (narzucanej przez nowo tworzone wytyczne) koncepcji terapii prowadzonej w oderwaniu od  konkretu, a w szczególności alternatywa wobec niczym nie uzasadnionej dobrowolnej rezygnacji z dążenia do wiedzy o dawce podanej pacjentowi.

Warsztaty.

Wśród dwunastu interaktywnych warsztatów obejmujących różnorodne tematy związane z monitorowaniem urządzeń inhalacyjnych, nowych formulacji i sposobów projektowania urządzeń DPI, możliwości rozwoju technik MDI z wykorzystaniem nowego propelenta i innych, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka perspektywy klinicznej w zakresie elektroniczne kontrolowanego dostarczania dawek z wykorzystaniem nebulizatora.

Polski zespół przeprowadził cykl trzech godzinnych szkoleń w zakresie możliwości optymalizacji dawki dostarczanej z wykorzystaniem systemu OLCIA.

Tematyka warsztatów nie odbiegała od zagadnień opisanych w dziale „ Sprzętowa kontrola dawki ” serwisu aerozoloterapia.pl


1 Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji CMKP , Warszawa; 2 SecuraNova, Warszawa; 3NZOZ ESKULAP, Sieradz

RDD 2017 Plakat 1 Calculation of the Delivered Dose in Patients Undergoing Nebulized Asthma Therapy

Autorzy proponują prześledzenie procesu usystematyzowania pojęć oraz procesu algorytmizacji pozyskiwania wartości parametrów niezbędnych do oszacowania dawek. Na etapach pośrednich (gromadzenia danych) są nimi: wiek pacjenta i masa ciała, z których wyprowadzone są wartości częstości oddychania, czasu trwania fazy wdechowej oraz objętości pojedynczego oddechu. Dokonywany jest również dokładny opis sprzętu i parametrów produkowanego aerozolu. Na etapie wykonawczym, znając cechy stosowanego leku możliwe jest oszacowanie dawki realnie dostarczanej i dawki deponowanej.

RDD 2017 Plakat 2 The Influence of Patient Breathing Patterns on Delivered Dose: Numerical Simulations.

Autorzy udowadniają, że wykorzystanie wieloparametrowego opisu sytuacji klinicznej pozwala (pod warunkiem spożytkowania rzetelnych danych) na numeryczne oszacowanie dawki dostarczanej i deponowanej. Prowadząc symulację dla różnych konfiguracji [sprzęt] <-> [lek] <-> [pacjent] <-> [stopień duszności] można wskazać te z nich, która gwarantuje najwyższą efektywność podaży leku do dróg oddechowych pacjenta.

RDD 2017 Plakat 3 Comparison of Nebulization and Pressurized Metered Dose Inhaler with a Spacer in Terms of Deposited Dose: Are We Speaking the Same Language?

Zdaniem autorów nebulizacja jest metodą bardziej wartościową nie tylko z perspektywy “doktrynalnej”, z której jest bezsprzecznie metodą legitymująca się “twardymi” i certyfikowanymi parametrami. Ważniejsze wydaje się bowiem podejście pragmatyczne. Trudno bowiem pogodzić się z opinią ekspertów, że metoda, której do osiągnięcia dawki porównywalnej z nebulizacją należy spożytkować od 10 do 40 dawek z dozownika pMDI może być propagowana jako “metoda z wyboru” bez refleksji nad szerokim kontekstem jej stosowania.

Rozwiń podgląd

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL