Aerozoloterapia i inhalacje – precyzyjne dawkowanie leków.

leczenie wziewne, czyli ogólnie rzecz biorąc aerozoloterapia ma bogatą historię. W zasadzie aerozoloterapia, inhalacje, leczenie inhalacyjne  terapii chorób dróg oddechowych. to synonimy.  ponieważ są pojęciami opisującymi sposób leczenia polegający na wdychaniu chmury cząstek. W serwisie położono nacisk na sposoby dawkowania, dlatego poza wiedzą teoretyczną znajdziesz kilkanaście przydatnych narzędzi, które pomogą Ci tę wiedzę wykorzystać.

To jest właśnie racjonalna aerozoloterapia i kwintesencja leczenia jakim są inhalacje

sponsor

Metodologia polemiki

na temat wad i zalet inhalacje jako szczególnej formy aerozoloterapii  w porównaniu z innymi niż aerozoloterapia metodami inhalacyjnymi

Skala szkód intelektualnych i dydaktycznych wynikająca ze sporu. Sporu prowadzonego w oparciu o argumentację klasy D jest znaczna. Dyskusja miedzy osobą A, której sądy wynikają z przyswojenia opinii osoby B a osobą C, która swoje argumenty wywodzi z opinii osoby D. To  daje nikłe szanse na wypracowanie pożytecznego dla nauki konsensusu. W związku z powyższym proponujemy następującą

metodologię dyskusji.

– posługiwanie się mierzalnymi, poddającymi się weryfikacji danymi (masa, czas, objętość, stężenie itd.)

– posługiwanie się  osadzonymi w literaturze danymi antropometrycznymi (TV, BF, IP%RCT itd.)

– przyjęcie zasady krytycznej oceny stosowanych danych poprzez przyjęcie takiego sposobu wyliczeń.  wynik będzie matematycznie poprawny również w przypadku znacznej modyfikacji danych wejściowych (na przykład można uznać objętość TV= 78ml jako błędną, wprowadzić poprawną naszym zdaniem objętość TV=110ml bez szkody dla toku dalszych wyliczeń) . To dobra szkoła aerozoloterapii, czy będą to inhalacje , leczenie inhalacyjne czy leczenie wziewne

– w zakresie takim jak

inhalacje i aerozoloterapia

pełne ujawnienie toku rozumowania w celu umożliwienia adwersarzom przeprowadzenia jego analizy.  w nadziei na przeniesienie sporu z poziomu ogólnego (spór o wyniki) na poziom szczegółowy (dyskusja na temat mechanizmów, jakimi rządzi się aerozoloterapia i inhalacje, mających wpływ na zróżnicowanie wyników).

Przyjęte założenia:

Cel dyskusji: analiza porównawcza dawki deponowanej sabutamolu podawanego metodą nebulizacji vs. pMDI z KI.

Kontekst sytuacji klinicznej :

Inhalacje  salbutamolu stosowane są do przerwania napadu duszności w przebiegu skurczu oskrzeli. To implikuje przyjęcie odmiennego od normy wzorcza oddechowego. Dla celów porównania przyjęto, że faza wdechowa stanowi 20% czasu trwania pojedynczego cyklu oddechowego. Prowadzona jest w tej formie aerozoloterapia, czyli jest

to inhalacje lecznicze inhalacyjne albo inaczej leczenie wziewne

Kontekst odnoszący się do konkretnego pacjenta na potrzeby szkoły aerozoloterapii, gdzie aerozoloterapia ma miejsce:

– porównanie odnosić się będzie do niemowlęcia 1-miesięcznego

– przeważa pogląd, że w odniesieniu do niemowląt i małych dzieci deficyt oddechowy wyrównywany jest bardziej poprzez zwiększenie częstości oddechów BF. To lepiej niż przez zwiększenie objętości oddechowej TV. To pogląd kluczowy a rzecze tak szkoła aerozoloterapii.

– w związku z powyższym przyjęto BF na poziomie 30min-1, co czyni RCT=2sek , natomiast objętość oddechową  przyjęto na poziomie TV=71ml. Modyfikacja tych danych, zgodnie z zasadami, nie ma wpływu na poprawność dalszych obliczeń

Kontekst stosowanych leków:

– salbutamol w dawce nominalnej 2,5mg/2,5ml, czyli o stężeniu 1000mcg/1ml. to przy wykorzystaniu pełnej objętości opakowania czyni dawkę nominalną DN=2500mcg salbutamolu

-salbutamol w dawce nominalnej100mcg na dawkę wyzwoloną z pMDI

Kontekst stosowanych urządzeń:

– inhalator pneumatyczny pracy ciągłej, służący do aerozoloterapii (charakterystyka urządzenia jest stabilna w zakresie przepływów i charakterystyki aerozolu, dane z badań technicznych certyfikowane przez uprawnione instytucje)

– granica inhalacji bezstratnej dla wdechu: czas wdechu TI=20%RCT co czyni TI = 0.4sek. Granicą inhalacji bezstratnej jest równanie AOTI<=TV, zatem  wartości AOTI= 71ml/0,4sek odpowiada przepływ AO = 10,65L/mim (dla oddychania normalnego granica inhalacji bezstratnej dla wdechu wynosi AO=5,2L/min)

-przestrzeń martwa nebulizatora

NRV=1ml – kluczowy element gdy chodzi o inhalacje leczenie inhalacyjne leczenie wziewne

– charakterystyka aerozolu : FPF – 65% masy emitowanego aerozolu w czasie , gdy prowadzona jest Aerozoloterapia

Kontekst strat dawki  nominalnej w nebulizacji można określić metodycznie na podstawie danych mierzalnych:

– dawka nominalna 2,5 ml o stężeniu 1000mcg/1ml pomniejszana jest o stratę w przestrzeni NRV, zatem dawka emitowana DE nie może być większa niż 1,5mlx1000mcg/1ml – 1500mcg.

– z dawki emitowanej pobierana jest jedynie część powiązana z emisją aerozolu w czasie trwania wdechu, zatem dawka dostarczona DD = 20%DE, czyli DD=20% x 1500mcg = 300mcg. Ponieważ przyjęto założenie inhalacji bezstratnej w fazie wdechu do granicy przepływu inhalatora (<10,65L/min) nie ma potrzeby re kalkulacji strat wdechowych, czego wymaga współczesna

inhalacje, aerozoloterapia i szkoła aerozoloterapii.

– ze względu na charakterystykę aerozolu za dawkę deponowana można uznać masę leku nie większa niż 65% DD, zatem, dawka zdeponowana DZ = 65%DD, co czyni DZ na poziomie 300mcg x 65% = 195mcg

– inhalator pMDI, (charakterystyka urządzenia niestabilna w zakresie wyzwalających chmurę aerozolu, dane często spekulatywne, pochodzące z jednostkowych badań, nie jest to Aerozoloterapia)

Nowym propelentem o wzorze H2FC-CF3 jest 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R134A) (Dymel 134a, Forane 134a, Genetron 134a, HFA-134a, HFC-134a, R-134a’ Suva 134a, Norflurane)

  • ciśnienie par przy  5 °C  :   350 kPa (3,5 atm)

– dane na temat prędkości pierwotnych cząstek mieszaniny propelentu i leku są wybitnie spekulatywne, nie są powiązane tabelarycznie z zakresem prężności par HFC. nie jest to

istotne dla aerozoloterapii

– Zjawiska inercyjne zachodzące na przeciwległej ścianie u osoby wykonującej inhalacje nie są opisane tabelarycznie dla poszczególnych komór i zakresów prężności par HFC, w szczególności brak danych różnicujących straty inercyjne w funkcji długości komory  (czołowe zderzenia cząstek na ścinie prostopadłej do drogi ruchu) oraz straty inercyjne na jej ścianach wynikające z różnic w konfiguracji przestrzennej ścian komory w stosunku do kształtu stożka emitowanego aerozolu (zderzenia kątowe ze scianami bocznymi)

– dane na temat FPF dostępnej z komór są fragmentaryczne, pochodzą z jednostkowych doniesień nie popartych statystyczna analiza powtarzalności wyników. wyniki powtarzalne są typowe dla metod takich jak aerozoloterapia. Tak rzecze nasza szkoła aerozoloterapii

Szkoła aerozoloterapii

– czas połowicznego zaniku aerozolu (patrz aerozoloterapia) nie jest dostępny w postaci certyfikowanych danych. Dostępne są jednostkowe prace nie zawierające statystyki powtarzalności zjawiska. Uwzględniając powyższe uwagi przyjęto, że t1/2 dla aerozolu w KI ma wartość 9 sek  co ma wpływ na takie inhalacje, leczenie inhalacyjne czyli leczenie wziewne

– uwzględniając powyższe uwagi przyjęto, że po kalkulacji strat inercyjnych w komorze pozostaje do wykorzystania około 33% masy aerozolu spełniającej kryterium zaliczenia go do frakcji FPF

Kontekst pacjenta a aerozoloterapia:

– dziecko nie reaguje na polecenia pogłębienia wdechu, nie reaguje na polecenia zatrzymania oddychania: cykle oddechowe nie są przeplatane przerwami co znaczy, że nieprawidłowo prowadzi inhalacje

KI w aspekcie wykorzystania objętości aerozolu (dawki leku zawartej w FPF) w n-tym wdechu jednej z metod innych niż aerozoloterapia inhalacje leczenie inhalacyjne leczenie wziewne

W tabeli xxx uwzględniono ubytek dawki po 1, 2, 3,4 i 5 wdechu, kolejne dawki przyjęte wyliczane są z proporcji TV w stosunku do objętości KI i pozostającej w niej dawki zawartej we frakcji FPF.

aerozoloterapia.

Analiza porównawcza

wykazuje, że przy konkretnej sytuacji opisanej wyżej efektywność aerozoloterapii mierzona dawka deponowaną jest około 6 razy wyższa w stosunku do 1 dawki pMDI z KI Optihaler, około 8 razy wyższa w stosunku do 1 dawki pMDI z KI Pro chamber, około 9 razy wyższa w stosunku do 1 dawki pMDI z KI Babyhaler oraz około 13 razy wyższa w stosunku do 1 dawki pMDI z KI Volumatic.  Oznacza to wprost, że uzyskanie dawki równoważnej w stosunku do dawki podanej w nebulizacji wymagałoby zużycia odpowiednio 6,8,9 lub 13 dawek z pMDI

Uwagi końcowe.

Przytoczona analiza nie jest analizą ostateczną inhalacje leczenie inhalacyjne aerozoloterapia leczenie wziewne, w szczególności nie może być uogólniana. W każdym przypadku indywidualnym należy ponownie dokonać analizy aspektu pacjenta, jego stanu klinicznego, charakterystyk sprzętu, aerozoli, itd. itd. Zdaniem autorów proponowana droga dyskusji i polemik jest zarówno racjonalna, jak również pozbawiona pierwiastka subiektywnego: adwersarz ma szansę na wskazanie w każdym punkcie wywodu, które dane winny być zmienione, co bezowocny spór przenosi na poziom twórczej współpracy mającej na celu poprawę efektywności leczenia pacjentów.

 

inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

Serwis poświęcony aerozoloterapii
i prognozowaniu dawkowania aerozolu

&nbsp

CO ZNAJDZIESZ W PORTALU DLA PACJENTA?

Inhalacje, czyli leczenie wziewne chorób dróg oddechowych to popularna i jednocześnie preferowana forma terapii.
W portalu dla pacjenta znajdziesz proste wyjaśnienia sposobów wykonania skutecznej i bezpiecznej inhalacji. Poznasz przyczyny, które mogą prowadzić do terapii zbyt niską dawką leku a zatem obniżać efektywność leczenia. Poznasz zasady obsługi inhalatorów, praktyczne wskazówki jak poprawnie dobrać sprzęt do inhalacji, pobierzesz broszury oraz zdobędziesz inne przydatne wiadomości...
WEJDŹ
aerozoloterapia inhalacja dziecka
aerozoloterapia leczenie chorób płuc

PROFESJONALNA TERAPIA INHALACYJNA

Nowoczesne i precyzyjne leczenie wziewne łączy w sobie elementy wiedzy na temat specyfiki chorób dróg oddechowych, stosowanych leków, wykorzystywanego sprzętu oraz charakterystyki tworzonego aerozolu. Dzięki tej wiedzy możliwe jest racjonalne oszacowanie dawki leku docierającej do dróg oddechowych pacjenta. Poznaj powiązania miedzy stanem klinicznym, typem inhalatora a dostarczaną dawką leku. Skorzystaj z kompendium wiedzy na temat racjonalnie prowadzonej terapii. Poznaj i używaj bezpłatnie narzędzi pomocnych w określeniu dawkowania leków wziewnych
WEJDŹ

SPONSOREM SERWISU JEST

© 2015-2020 AEROZOLOTERAPIA.PL

KALKULATOR

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL