O programie

OLCIA (Optymalizacja Leczenia Ciągłymi Inhalacjami Aerozolu) to pierwszy polski kalkulator dawkowania budezonidu w nebulizacji.

Korzystanie a tabel dawkowania może być kłopotliwe a rozbudowane kalkulatory nebulizacji wymagają poświęcenia chwili czasu do ich obsługi. W wielu przypadkach wystarczająca jest dobra orientacja w układzie dawek, by zabieg nebulizacji prowadzić w sposób świadomy i racjonalny.

Jak zdobyć i zainstalować program?

Pobranie i korzystanie z programu jest bezpłatne. Najprostszym sposobem dotarcia do źródła dystrybucji aplikacji jest wybranie stosownej opcji w menu serwisu na urządzeniu mobilnym: „POBIERANIE PROGRAMU”. Jest to link bezpośredni do strony, która uruchamia mechanizm przekierowujący do właściwego sklepu z aplikacją, w zależności od urządzenia z jakiego wybrano opcję menu lub zeskanowało się kod QR z ulotki. Udogodnienie to działa jedynie na urządzeniach mobilnych z wyłączoną opcją wersji na komputer.
Dostęp do strony pobierania aplikacji możliwy jest również przez zeskanowanie kodu QR:

Celem zachowania uniwersalności serwisu jego strony można przeglądać na urządzeniach mobilnych w wersji na komputer oraz na urządzeniach stacjonarnych (laptopach, komputerach itd.) Nalezy wówczas korzystać z menu „POBIERANIE PROGRAMU”.
Jeżeli system nie wykrywa możliwości automatycznego przekierowania na stronę sklepu nadal istnije możliwość "awaryjnego" dostępu do źródeł aplikcji ze strony pośredniej.

więcej

Początek pracy z programem

OLCIA to aplikacja mobilna operująca niezbędnym minimum danych koniecznych do poprawnej kalkulacji dawek leków w nebulizacji budezonidem. Aplikacja jest dostępna na systemy: iOS i Android oraz w najbliższym czasie na system Windows Phone.

Do dyspozycji Użytkownika dostępne są dwa tryby: tryb pracy zasadniczo dedykowany dla pacjenta oraz tryb pracy zasadniczo dedykowany dla lekarza, przy czym podział ten jest podziałem umownym a aplikacja pozwala na pełną dowolność w wyborze sposobu kalkulacji. Szczegóły działania aplikacji podane są poniżej.

Aplikacja mobilna OLCIA służy do szybkiego oszacowania dawki leku przyjmowanej przez pacjenta podczas nebulizacji w konkretnej sytuacji klinicznej, na której obraz składa się:

  • wiek pacjenta z właściwą mu objętością pojedynczego wdechu
  • aktualny stopień nasilenia duszności w chwili wykonywania zabiegu
  • aktualnie wybrane stężenie substancji leczniczej
  • konkretny sprzęt z którego chory inhaluje
  • jakość produkowanego aerozolu

System pomocy kalkulatora OLCIA.

W czasie korzystania z kalkulatora istnieje możliwość skorzystania z wbudowanego systemu pomocy niezależnie od wersji aplikacji, z którą aktualnie pracujemy. W tym celu należy w dowolnym momencie wywołać menu programu.

W menu programu należy wybrać pozycję „Pomoc”. Na ekran aplikacji nałożone zostaną pola z numerami, których zadaniem jest wyświetlanie krótkich tekstów informacyjnych. Specyfika działania aplikacji mobilnej jest na tyle wyjątkowa, że nie wszystkie jej właściwości można odtworzyć na stronach przeglądarek internetowych.

Na rysunkach poniżej po wskazaniu oraz „kliknięciu” pola z numerem po krótkiej chwili pojawi się okienko „popup” z krótkim wyjaśnieniem celu i sposobu działania konkretnej kontrolki aplikacji. Uwagi:

  • działanie prezentacji przetestowano dla przeglądarek IE oraz Firefox.
  • Dla użytkowników urządzeń mobilnych korzystających z wbudowanych przeglądarek problemem może być dokładne wskazanie elementu graficznego.
  • w ustawieniach przeglądarki należy zezwolić na używanie „wyskakujących okienek”

Tryb pracy zaprojektowany z myślą o pacjencie.

Przy planowaniu formy aplikacji przyjęto jako priorytety jej prostotę i uniwersalność. W trybie zaprojektowanym z myślą o pacjencie zakres danych koniecznych do poprawnej kalkulacji dawek ograniczono do niezbędnego minimum a sam program może być wykorzystywany do planowania terapii budesonidem zarówno dolnych jak też górnych dróg oddechowych.

W wersji tej nie ma możliwości operowania typem dawki. Wybieramy jedynie cel terapii, np. dolne drogi oddechowe. Aplikacja rozpoczyna obliczenia dla dolnych dróg oddechowych (DDO) zgodnie z wyborem za pomocą przycisku celu terapii. Frakcja drobnych cząstek FPF = 75% nie ma wpływu na działanie aplikacji.

pokaż ekrany pomocy

Tryb obliczeń zaprojektowany z myślą o pracy lekarza.

W wersji dla lekarza nie można zdefiniować miejsca docelowego terapii. Lekarz może jednak w zamian działać i korzystać z aplikacji zgodnie z wybraną filozofią postępowania: „klasyczną”, rozumując (błędnie), że masa leku emitowana jest tożsama z masą leku przyjmowaną lub zgodnie z twierdzeniem, że za efekt leczniczy odpowiada dawka deponowana.

Aplikacja rozpoczyna obliczenia dla dolnych dróg oddechowych (DDO) zgodnie z wartością frakcji drobnych cząstek FPF = 90% (aplikacja wybiera automatycznie miejsce szczytowej depozycji dla konkretnego aerozolu, tzn. DDO). Jeżeli udział drobnych cząstek w masie aerozolu zmniejszy się do 40%, co oznacza, że aerozol jest nieprzydatny ani dla terapii górnych, ani terapii dolnych dróg oddechowych aplikacja „odmawia” obliczenia dawki w sytuacji ewidentnego błędu merytorycznego. Pomoc w terapii realizuje „podpowiadając” poprawne parametry aerozolu dla terapii DDO i GDO. Przy dalszym spadku FPF do wartości 25% program rozpoznaje automatycznie, że tak grubokroplista chmura jest przydatna do terapii górnych dróg oddechowych i dla tej lokalizacji prowadzi obliczenia.

pokaż ekrany pomocy

Podstawowe różnice w działaniu programu zależnie od wersji.

Po licznych konsultacjach funkcjonalość aplikacji dla pacjenta została nieco zmieniona. Usunięcie przycisków umożliwiających modyfikację dawki ma na celu maksymalne skupienie uwagi użytkownika na kwestiach pozostających w polu jego kompetencji, czyli na poprawnym doborze sprzętu. Wspomaganie analizy powiązań między sprzętem, stanem pacjenta a dawkami jest nadal możliwe przy wykorzystaniu wersji dla lekarza.

więcej